• Voltooide opdrachten gemeente Zaanstad

Voltooide opdrachten bij de gemeente Zaanstad

Functie: Projectmedewerker datagestuurd werken en smart cities

 

De trainee heeft als opdracht het enthousiasmeren van collega’s over de mogelijkheden van data-analyse en nieuwe technologieën. Rond 2050 woont 75% van de wereldbevolking in een stad. Hoe zorg je ervoor dat steden ondanks de toenemende drukte toch een prettige plek blijven? Hoe hou je een stad bereikbaar en veilig? Dit zijn complexe vraagstukken. Een slimme stad is een stad die de kansen benut van nieuwe technologieën.

Binnen de gemeente Zaanstad geeft de trainee workshops over de kansen van data-analyse en nieuwe technologieën. Maar ook nodigen ze regelmatig gastsprekers uit om zodoende geïnspireerd te raken en nog meer te leren. Daarnaast werkt de DisGoveraar tijdens het traineeship aan verschillende data-analyse opdrachten. Tenslotte werkt de trainee aan een smart mobility actieprogramma voor de gemeente Zaanstad.

 

Functie: Junior Verandercommunicatie adviseur

 

Binnen de afdeling Control heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Hierbij brengt de trainee als communicatieadviseur advies uit; Advies over het doorvoeren van de verandering. Daarbij hoort ook de interne communicatie. De bewustwording van de verandering wordt vormgegeven door verschillende sessies. In deze sessies staan de kennisdeling, werkzaamheden en de drijfveren centraal.

 

Functie: Informatiemanager

 

Als informatiemanager bij Gemeente Zaanstad houdt de trainee zich bezig met verscheidene onderwerpen. Eén van deze onderwerpen is de omgevingswet. Bij Zaanstad zijn zij de eerste met een digitale omgevingsvisie waarmee je heel gericht informatie kan zoeken en die ondersteunt bij integraal werken.

De taak van de trainee is om de doorontwikkeling van het prototype van deze digitale omgevingsvisie te leiden om zo tot een goed werkende applicatie te komen. Daarnaast is de trainee bezig met het opzetten van een project waardoor werknemers beter prioriteit kunnen aanbrengen in hun werkzaamheden en beter gaan samenwerken op de afdeling.

 

Functie: Adviseur Vergunningverlening

 

Op de afdeling vergunningen experimenteren ze met de vraag “hoe snel leidt je iemand op dit vergunningverlener”. Met weinig voorkennis gaat de trainee op zoek naar de beste manier om zo snel mogelijk alle ins en outs van het vergunning-verlenen onder de knie te krijgen. Een leuke uitdaging, zeker met het oog op de omgevingswet!

 

Functie: Begeleider implementatie nieuwe werkwijze Jeugdteams

 

In verband met de invoering van een nieuwe werkwijze bij de verwijzingen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Zaanstad, hebben de jeugdteams begeleiding nodig tijdens de eerste maanden na invoering. Deels gaat het om praktische hulp. Zoals advies bij knelpunten. Deels gaat het om terugkoppeling naar de gemeente over eventuele knelpunten. In deze functie is het belangrijk een verbinder te zijn, goed te kunnen monitoren en een werkproces snel te begrijpen.

 

Functie: Adviseur feedbackprocessen

 

Om interne samenwerking te vergroten, inzicht in eigen werkzaamheden te vergroten en bijsturing te vergemakkelijken is de trainee bij deze opdracht aangesteld om feedbackprocessen op gang te brengen. De trainee ontwerpt en implementeert klanttevredenheidsonderzoeken. Ook organiseert de trainee gestructureerde gesprekken tussen vakafdelingen. Vervolgens wordt de data over werkzaamheden tot informatie verwerkt voor de vakafdelingen. Hiernaast werkt de trainee aan signaleringsstrategieën om interne processen te verbeteren.

 

Functie: relatiemanager sport

 

traineeship opdrachten gemeente Zaanstad

Als relatiemanager sport verbindt de trainee de Zaanse sportwereld met de gemeente. Het doel? Zoveel mogelijk Zaankanters stimuleren om te gaan sporten! Want hoe meer Zaankanters sporten, in welke vorm en op welk niveau dan ook, hoe groter de positieve effecten van sport in de Zaanse samenleving. Daarnaast helpt de trainee mee met het ontwikkelen van het sportbeleid en het adviseren van de wethouder aan de hand van de signalen uit de samenleving en van ketenpartners.

 

Functie: Subsidie jurist

 

De trainee werkt als subsidie jurist op de afdeling business control bij de Gemeente Zaanstad. De hoofdtaak is het actualiseren van de Algemene Subsidie Verordening. Dit is een verordening waarin de regels over het al dan niet verlenen van subsidie staan beschreven. In deze regeling staat opgenomen dat de regeling na een bepaalde tijd geëvalueerd moet worden op doelmatigheid en doeltreffendheid.  Hierbij moet de trainee niet alleen kijken of de verordening juridisch wel deugt, maar ook of deze verordening in de praktijk wel doet waar deze voor bestemd is.

 

Traineeship bij de overheidFunctie: Adviseur Privacy

 

Voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015) maakt de gemeente Zaanstad een nieuw op maat gemaakt zaaksysteem. Daarmee wordt de gemeente verder gemoderniseerd en geautomatiseerd. Zowel bij de ontwikkeling als de implementatie van het systeem is de trainee nauw betrokken. Door bijvoorbeeld het systeem te testen en de sociale wijkteams op te leiden. Daarnaast houdt de trainee zich bezig met de nieuwe privacywetgeving. In dat kader sluit de trainee aan bij een werkgroep die via een wetswijziging integrale dienstverlening in het sociale domein mogelijk moet maken. Daarnaast is de trainee betrokken bij concrete casuïstische vraagstukken en denk na over het AVG-proof maken van processen en de interne organisatie.

 

Functie: Adviseur Stedelijke Ontwikkeling

 

Door de komst van de omgevingswet, worden alle wet en regelgeving rondom de fysieke leefomgeving in één wet gebundeld. Om de komst van deze wetgeving in goede banen te leiden zijn er zes kern-instrumenten geïntroduceerd , waaronder de omgevingsvisie. In deze visie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied op (middel)lang termijn. De omgevingsvisie vormt de basis voor andere instrumenten die deze omgevingswet vorm geven. De Zaanse omgevingsvisie heeft betrekking op de hele stad, inclusief zijn burgers. Het is dan ook vanzelfsprekend om deze inwoners ook een stem te geven in deze omgevingsvisie.

Het is dat element waarde trainee bij deze opdracht in Zaanstad op focust. Een goede omgevingsvisie sluit dus aan bij de visie van de bewoners en hun fysieke leefomgeving. Deze aansluiting wordt gezocht via burgerparticipatie. De focus ligt dan ook op het vinden van de rode lijnen rondom de fysieke leefomgeving die naar voren zijn gekomen bij eerder onderzoek bij de inwoners van Zaanstad. Ook kijkt de trainee naar minder belichte, maar belangrijke aspecten om een representatieve “burger-visie” te ontwikkelen. Met als doel invulling te geven aan deze burgervisie, om de Zaanse omgevingsvisie te optimaliseren.

 

Functie: Medewerker bij afdeling Kennis – Jeugd en Onderwijs

 

In het domein Maatschappelijke ontwikkeling binnen de afdeling Kennis versterkt de trainee het team jeugd bij verschillende projecten. Onderwerpen waar in de trainee zich in meer of mindere mate mee heeft verdiept en actief een bijdrage aan heeft geleverd, zijn o.a.: scheidingen, passend onderwijs, onderwijs-zorg arrangementen, 18-/18+, stappenplan gesloten jeugdhulp vrijwillig kader, samenwerking tussen jeugdteams en onderwijs, samenwerking sociaal domein en veiligheid op het gebied van jeugdproblematiek, leerlingenvervoer en woonplaatsbeginsel.

 

Functie: Proces- en informatieadviseur

 

Als procesadviseur is de trainee verantwoordelijk voor het verbeteren van werkprocessen en adviseren over impact op de organisatie. Als informatieadviseur heeft de trainee een nieuw sociaal intranet ontworpen en gerealiseerd voor en met lokale teams van Zaanstad.

 

Functie: Adviseur ondernemersloket

 

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om de werkgelegenheid in Zaanstad aanzienlijk te vergroten. Een florerend Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is hiervoor essentieel. Binnen deze opdracht heeft de trainee het Ondernemersloket opgezet. Dit met als doel de dienstverlening aan ondernemers uit Zaanstad en omgeving te verbeteren. Sinds 1 januari 2018 is het Ondernemersloket van start gegaan. Het Zaanse MKB heeft hiermee één aanspreekpunt bij de gemeente. Het Ondernemersloket vormt de schakel tussen ondernemers, de gemeente en andere belangrijke partners. Zowel digitaal als fysiek kunnen ondernemers hier terecht voor alle vragen die gaan over het ondernemerschap.

Het belangrijkste bij het bepalen van de aanpak en opzet is voor de trainee om goed te luisteren naar de behoeften van de ondernemers, de kennis die bij de gemeente en partners zit naar boven te halen en dit samen te brengen op één plek.

 

Functie: Junior adviseur dienstverlening

 

Als adviseur dienstverlening houdt de trainee zich onder meer bezig gehouden met contentmanagement. Het doel is om de kwaliteit en samenhang van de content(creatie) te borgen. Dit door alle stakeholders – vakafdelingen, Communicatie en KCC – effectief te laten samenwerken. Daarnaast is de trainee de trekker  van de Zaanse verkenning voor de toepassing van Blockchain. Tevens is de trainee verantwoordelijk voor de organisatie van een Zaans burgerpanel voor het testen van landelijke producten via mijnoverheid. Ten slotte werkt de trainee ook mee aan de verkenning voor een nieuwe visie op dienstverlening, participatie en communicatie.

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29