DisGover Action Learning projecten

Binnen het opleidingsprogramma maken we gebruik van een leermethode die ‘Action Learning’ heet. Dit is een methode die in de praktijk van alle dag wordt toegepast en waar het ontwikkelen van sensitiviteit voor de (overheids)omgeving en het opzetten van een netwerk voorop staan. Binnen het DisGover Action Learning programma maakt een trainee achtereenvolgend deel uit van verschillende projectgroepen. In totaal zal een trainee onderdeel uitmaken van drie verschillende teams. Met de wisseling van ieder project verschuift de focus naar een ander leerdoel. De verschillende leerdoelen waar een trainee op beoordeeld zal worden zijn tactische, strategische en operationele vaardigheden. Er wordt van onze trainees verwacht dat zij alle drie de leerlagen succesvol hebben doorlopen om aan het eind van hun traineeship het certificaat ‘officially DisGovered’ te mogen ontvangen.

Hieronder zijn enkele voorbeelden te vinden van onze meest recente Action Learning projecten.

OMG wat een wet!

2019 wordt het jaar waarin de Omgevingswet in werking zal treden. Met deze nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen, waardoor burgers meer te zeggen krijgen over hun directe leefomgeving. Deze wet is alleen niet zo simpel als het klinkt en vraagt met name om een verandering van cultuur, werkwijzen, houding en gedrag. Niet alleen voor overheden, maar o.a. ook voor inwoners en ondernemers.
In dit project maken wij een inspirerende documentaire over de implementatie van de omgevingswet. We maken drie korte video’s die het aspect participatie, een belangrijk onderdeel van de omgevingswet, belichten; wat betekent het voor de burger, de gemeenteraad en voor collega’s? Welke aanpak kiezen gemeenten? En wat kun je daarbij van elkaar leren? Verschillende gemeenten komen in beeld, waarin zij vertellen over de moeilijkheden, maar ook de mogelijkheid van deze nieuwe wet. OMG, die moet je zien!

Vanaf nu is documentaire online te zien! Benieuwd naar wat wij hebben ontdekt en gemaakt? Bekijk dan de documentaire hier.

Social Media:
> Twitter

Innovaid

Projectteam Innovaid ziet kansen in het intensiveren van de samenwerking en kennisdeling tussen private instellingen, de publieke sector (incl. kennisinstellingen) en de non-profit sector om op die manier ontwikkelingssamenwerking te borgen. Door meer samenwerking en kennisdeling kunnen de diverse instanties gezamenlijk een innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking creëren, elkaar versterken en vernieuwende werkwijzen bij elkaar stimuleren. Begin september zal er een netwerkevenement georganiseerd worden, waarbij de diverse partijen onder andere in werkgroepverband met een aantal casussen aan de slag zullen gaan. Door de diverse partijen vanaf het begin af aan bij ons project te laten aanhaken en ze met elkaar in contact te brengen, hopen we een duurzame intersectorale samenwerking te kunnen realiseren.

Social Media:
> Facebook
> LinkedIn
> Twitter

GoNudge!

In dit project onderzoeken we in opdracht van Dienstverlening Drechtsteden (een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten) hoe we het gebruik van de digitale dienstverlening kunnen verhogen door het toepassen van nudging technieken. Dit zijn technieken om door (on)bewuste beïnvloeding op een positieve manier het gedrag van mensen te sturen. Ze behouden hierbij hun vrije keuze maar worden ‘verleid’ een bepaalde kant op te gaan. Doel van het project is om met relatief kleine aanpassingen grote veranderingen in het keuzegedrag van burgers teweeg te brengen, zodat zij meer producten online afnemen in plaats van aan de balie. Voor Dienstverlening Drechtsteden maken we een (beknopt) advies hoe deze veranderingen geïmplementeerd kunnen worden en organiseren we een bijeenkomst waar ambtenaren op verschillende niveaus binnen de gemeenten worden geïnformeerd en geïnspireerd over de toepassing van nudging technieken. Ondersteunend aan deze bijeenkomst willen we de ambtenaren een handreiking meegeven waarin tips en tricks staan vermeld voor de brede toepassing van nudging.

Social Media:
> LinkedIn

BeterBlockchain

In opdracht van KING onderzoekt projectteam BeterBlockchain de toegevoegde waarde van de blockchaintechnologie voor gemeenten. Wat is die nieuwe blockchaintechnologie, beter bekend als de technologie achter de digitale valuta Bitcoin, en hoe leg je dit simpel uit aan leken? Wanneer heeft blockchain toegevoegde waarde, wanneer niet? Wat wordt de rol van gemeenten wanneer blockchain toegepast wordt en blijft er überhaupt nog wel een rol bestaan?

Samen met experts uit het werkveld en experts op blockchaingebied ontwerpen zij een omgevingsvergunningproces via blockchain. Dit mondt uit in een zogeheten ‘proof of concept’, samen met een analyse wat deze verandering betekent voor betrokken organisaties en rollen van medewerkers.

Verder komt team BeterBlockchain graag naar gemeenten toe om blockchain in simpele taal uit te leggen. Geïnteresseerd? Neem dan via Twitter contact op met het team.

Volg het team op Twitter via @BeterBlockchain en lees hun blog met tips voor het gebruik van blockchain!

Social Media:
> LinkedIn
> Twitter

Wel-doeners

Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Als projectteam de Wel-doeners vertellen wij het verhaal van de mens binnen het sociaal domein. We voeren campagne om de mens binnen het sociaal domein een gezicht te geven. Door het publiceren van korte inspirerende en persoonlijke verhalen willen we zowel cliënten als professionals hun verhaal laten vertellen. Op deze manier willen we stigma’s doorbreken, begrip kweken en bewustwording creëren over hoe de dagelijkse praktijk eruit ziet. Nieuwsgierig geworden?
> meer informatie

Social Media:
> Facebook
> LinkedIn
> Twitter

Zie onderstaand voor een overzicht van Action Learning projecten