Gaby Hauck

Motivatie

Alles verandert. Altijd. Griekse denkers wisten het al 2500 jaar geleden. Geïnspireerd door de natuur zagen zij dat zaken constant lijken, maar dat is enkel uiterlijk vertoon. In een rivier stroomt bijvoorbeeld continu nieuw water toe, maar ook al verandert de hoeveelheid, vorm en inhoud van de rivier het blijft toch diezelfde rivier. In andere woorden: er is niets, maar dan ook niets zo stabiel als verandering.

En dat is iets wat we tegenwoordig nog steeds vaak over het hoofd zien, vooral in overheidsland. Technologische ontwikkelingen maken het werk voor de medewerkers makkelijker en overzichtelijker. Tegelijkertijd beantwoordt het de vraag van burgers en bedrijven: een optimale dienstverlening.

Het realiseren van een goedwerkende, digitale overheid levert een bijdrage aan de maatschappij. Als trainee informatiemanagement bij DisGover krijg ik de kans daaraan mee te werken. Vanuit mijn interesse voor mens, cultuur en omgeving ga ik graag het gesprek aan om de dienstverlening binnen de overheid te optimaliseren.

Werkervaring
Periode
December 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Implementatieondersteuner Jeugdteams
Omschrijving

In verband met de invoering van een nieuwe werkwijze bij de verwijzingen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Zaanstad worden een aantal wijzingen doorgevoerd in het werkproces van de Jeugdteams. Mijn rol is om de jeugdteams met advies en praktische ondersteuning bij te staan in de eerste maanden na de invoering van de vernieuwde werkwijze. Daarnaast is ook terugkoppeling naar de gemeente van de bevindingen en knelpunten van belang voor het optimaliseren van de werkwijze.

Periode
April 2017 - november 2017
Organisatie
Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING)
Functie
Projectmedewerker Landelijke online diensten
Omschrijving

In de Digitale Agenda 2020 wordt gestreefd naar één efficiënte overheid, die open en transparant is, en massaal inzet op digitalisering en collectivisering waar dat kan. Bij het Kwaliteitsinstituut voor Nederlandse gemeenten versterk ik het team Landelijke online diensten binnen het cluster Innovatief standaardiseren, dat onder de Digitale Agenda 2020 valt. Diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn, willen we collectief organiseren. Op het moment staan twee landelijke online diensten klaar voor implementatie, dat zijn: de aangifte verhuizen & emigratie plus de aangifte overlijden en/of aanvraag verlof, maar er staan nog veel meer diensten op de planning. Binnen het team ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de door ons aangeboden diensten. Praktisch houdt dit in dat ik de vertaalslag maak naar een duidelijke omschrijving van onze diensten en het contact onderhoud met deelnemende en geïnteresseerde gemeenten.

Periode
Januari 2016 - november 2016
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Functie
Stagiaire bij directie Koninkrijksrelaties - Kinderrechten
Omschrijving

Verrichten van ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot het ontwikkeling en de toetsing van beleid ter verbetering van de kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, contacten onderhouden met ketenpartners en het verbinden van samenwerkingspartners, beantwoorden van moties en burgerbrieven via Digidoc, (tijdelijk) voorbereiden en notuleren MT’s plus verspreiden aan MT-leden met behulp van Ibabs, de online zichtbaarheid van de directie vergroten, organisatie van het Koninkrijkstoernooi op Aruba en foto-expositie ‘Gezichten van Aruba’.

Periode
September 2015 - december 2015
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Functie
Stagiaire bij directie Bestuur, democratie en financiën - Heroriëntatie Wgr
Omschrijving

Verrichten van ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot de vaststelling of de heroriëntatie Wet gemeenschappelijke regelingen nog voldoende is ingericht op de actuele behoeften van de gebruikers en welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk zijn.

Opleidingen
Periode
2015 - 2016
Onderwijsinstituut
Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie

Master Maatschappijgeschiedenis van Nederland – Nederland in een mondiale context

Periode
2014- 2015
Onderwijsinstituut
Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie

Pre-master Maatschappijgeschiedenis van Nederland – Nederland in een mondiale context

Periode
2011 – 2013
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Bachelor Wereldgodsdiensten

Action Learning Projecten
Project
Uniek Publiek
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team UniekPubliek houd zich bezig met het meetbaar maken van de mensgerichte aanpak van daklozenopvang binnen de gemeente Utrecht. Alle instanties die actief zijn met (ex-) daklozen in Utrecht zijn het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak uiteindelijk meer oplevert dan een traditionele aanpak waarbij alle hulpbehoevenden een standaard proces doorlopen. In project UniekPubliek gaan we deze stelling onderzoeken, door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen het hanteren van een meer mensgerichte aanpak en een meer procedureel gerichte aanpak. Hiertoe gaan we ons onderdompelen in de wereld van de daklozenopvang. Het project heeft daarbij ook als doel om inzicht te creëren in de impact van maatwerk op de behandeling van een dakloze. Met dit inzicht willen we bewustwording genereren bij de betrokken instanties en beleidsmedewerkers door ook hen het proces te laten ervaren.

Project
Innovaid
Rol
Projectlid
Omschrijving

Projectteam Innovaid ziet kansen in het intensiveren van de samenwerking en kennisdeling tussen private instellingen, de publieke sector (incl. kennisinstellingen) en de non-profit sector om op die manier ontwikkelingssamenwerking te borgen. Door meer samenwerking en kennisdeling kunnen de diverse instanties gezamenlijk een innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking creëren, elkaar versterken en vernieuwende werkwijzen bij elkaar stimuleren. Begin september zal er een netwerkevenement georganiseerd worden, waarbij de diverse partijen onder andere in werkgroepverband met een aantal casussen aan de slag zullen gaan. Door de diverse partijen vanaf het begin af aan bij ons project te laten aanhaken en ze met elkaar in contact te brengen, hopen we een duurzame intersectorale samenwerking te kunnen realiseren.