Anneke Nuijten

Motivatie

Het oplossen van maatschappelijke problemen, daar zet ik mij graag voor in! Vanuit mijn enthousiasme, nieuwsgierigheid en betrokkenheid ga ik met plezier – het liefst in samenwerking met anderen – op zoek naar mogelijke oplossingen.

Het hoge tempo van veranderingen die zich afspelen binnen de maatschappij vereist van overheidsorganisaties dat zij snel op deze veranderingen weten in te spelen. Voor de mensen die bij een overheidsinstelling werken, stelt dat ook de nodige eisen aan hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Als informatie-/verandermanagement trainee van DisGover ben ik graag betrokken bij veranderingsprocessen en bij het verbeteren van het verloop van informatiestromen. Het is hierbij cruciaal om medewerkers actief bij de veranderingen te betrekken en om hen het belang van dit soort verandertrajecten te laten inzien.

Met mijn interdisciplinaire, sociaal-wetenschappelijke achtergrond en werkervaring op het gebied van projectmatig werken en het optimaliseren van procedures draag ik graag bij aan een effectieve en efficiënte overheid die in nauw contact staat met de maatschappij/burger.

Werkervaring
Periode
aug 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Utrecht
Functie
Omschrijving

.

Periode
Oktober 2016 - juli 2017
Organisatie
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Functie
Content Manager
Omschrijving

Samen met mijn medetrainee Özlem Ergül heb ik de opdracht gekregen om – in samenwerking met een projectleider – een overkoepelende redactie bij KOOP op te zetten. Tijdens de eerste drie maanden (oktober, november en december) hebben Özlem en ik interne gesprekken gevoerd om te achterhalen welke redactietaken er op dit moment binnen KOOP al worden uitgevoerd en welke redactietaken wenselijk zijn in de (nabije) toekomst. Daarnaast hebben we externe gesprekken gevoerd met medewerkers van de redactie van het Ministerie van Algemene Zaken, de Belastingdienst, gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, UBR en het UWV. Zowel de interne als de externe gesprekken waren er ook op gericht om inzichtelijk te krijgen hoe een overkoepelende redactie bij KOOP vormgegeven zou kunnen worden. In januari 2017 gaat de redactie van start en tijdens deze opstartfase zal ik de coördinatie van de redactie op mij nemen.

Periode
Maart 2016 - september 2016
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Functie
Beleidsmedewerker
Omschrijving

Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was ik betrokken bij het programma Passend Contact met de Overheid, wat onderdeel is van het cluster Awb-beleid. Bij dit programma houdt men zich bezig met de kwaliteit van besluitvormings- en rechtsbeschermingsprocessen en het verbeteren van de communicatie tussen burgers en overheid, binnen verschillende domeinen. Ik hield mij binnen dit programma o.a. bezig met de wijze waarop het contact tussen overheid en burger in het besluitvormingsproces voorafgaand aan de inspraakprocedure verbeterd zou kunnen worden en met een integrale, effectieve en doelmatige geschilbeslechting in het sociaal domein. Verder ben ik betrokken geweest bij het analyseren van data afkomstig uit verschillende onderzoeken die wij uitvoerden voor het programma Passend Contact met de Overheid en hielp ik met het organiseren van diverse evenementen en bijeenkomsten.

Opleidingen
Periode
2012 - 2013
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit Nijmegen
Studie

Master Development Studies (cum laude)

Periode
2010 - 2012
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Periode
2009 - 2012
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen

Action Learning Projecten
Project
Denktank
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team Denktank staat voor de uitdaging om studenten, trainees en professionals samen te brengen en op vernieuwende wijze over een actueel thema te laten nadenken, kennis en ideeën met elkaar te laten uitwisselen en elkaar te inspireren. De verbinding tussen de verschillende groepen en manieren waarop zij elkaar – op het gebied van kennis, vaardigheden en passie – verder kunnen brengen, staan hierbij centraal.
Pascale Georgopoulou, onze opdrachtgever, heeft ons daarnaast verzocht aandacht te schenken aan het ambtelijk vakmanschap. Welke eigenschappen en vaardigheden zijn gezien de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor ambtenaren van belang? En wat maakt dat een ambtenaar gepassioneerd is over zijn/haar vak? Het ambtelijk vakmanschap zal door team Denktank in relatie worden gebracht met één of meerdere maatschappelijk relevante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als‘opgroeien & oud worden’ (Hoe maken we zorg en onderwijs toekomstbestendig met uitdagingen als vergrijzing, eenzaamheid, decentralisatie en bezuinigingen?),‘Zückerberg & andere slimmeriken’(Technologische ontwikkelingen: je komt er niet omheen en je kunt niet meer zonder. Blockchain, big data en cyber security – kun jij er al mee uit de voeten?), ‘Populair populisme’ (Laat jij jouw stem gelden als het gaat om tolerantie, polarisatie en democratische vernieuwing? Ben jij zwart, wit of 50 tinten grijs?) en ‘Harvey, Irma & José’ (Droge voeten wil iedereen. Bieden smart cities, een circulaire economie en energietransitie de oplossing voor klimaatverandering?).
Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van team Denktank? Blijf ons dan volgen!

Project
Innovaid
Rol
Projectleider
Omschrijving

Projectteam Innovaid ziet kansen in het intensiveren van de samenwerking en kennisdeling tussen private instellingen, de publieke sector (incl. kennisinstellingen) en de non-profit sector om op die manier ontwikkelingssamenwerking te borgen. Door meer samenwerking en kennisdeling kunnen de diverse instanties gezamenlijk een innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking creëren, elkaar versterken en vernieuwende werkwijzen bij elkaar stimuleren. Begin september zal er een netwerkevenement georganiseerd worden, waarbij de diverse partijen onder andere in werkgroepverband met een aantal casussen aan de slag zullen gaan. Door de diverse partijen vanaf het begin af aan bij ons project te laten aanhaken en ze met elkaar in contact te brengen, hopen we een duurzame intersectorale samenwerking te kunnen realiseren.

Project
DG-Diner
Rol
Projectmedewerker
Omschrijving

Met het doel om een interessante en amusante avond op te zetten voor het netwerk van DisGover zijn we met een negental collega’s bezig om het zogeheten 'DG-Diner: DisGover Europa' te organiseren. Tijdens dit diner, die gebaseerd is op het welbekende Correspondents' Dinner', staan inhoudelijk serieuze en prikkelende onderwerpen over Europa centraal, gecombineerd met elementen van humor en entertainment. Door middel van het DG-Diner willen we onze gasten dieper na laten denken over het thema ‘Europa’. Tijdens dit event gaan we "Terug naar de tekentafel!" en blanco proberen de kaart opnieuw in te vullen! Welke waarden vinden we hierbij belangrijk? Hebben we behoefte aan méér Brusselse macht of moet de macht juist meer gedecentraliseerd worden?

Project
Veilig Derde Land
Rol
Projectmedewerker
Omschrijving

Bij dit project stond de vraag ‘Wat is een Veilig Derde land?’ centraal. Binnen de huidige discussie speelt deze vraag een rol in relatie tot het terugsturen van vluchtelingen van Griekenland naar Turkije, waarbij Turkije als een ‘veilig derde land’ wordt aangemerkt. Cruciale vragen die hierbij centraal staan zijn, ‘kan Turkije daadwerkelijk als een ‘veilig derde land’ worden aangemerkt qua voorwaarden en omstandigheden?’ en ‘kan dit gewaarborgd worden vanuit het perspectief van het Europees en internationaal recht?’.

Project
Vluchtelingendata.nl
Rol
Projectmedewerker
Omschrijving

Dit project was erop gericht om data omtrent de migratiestroom op een centrale plek (online) inzichtelijk te maken. Het doel hiervan was dat het maatschappelijke debat op basis van feiten in plaats van meningen en onjuistheden gevoerd zou worden. In samenwerking met relevante partijen op het gebied van Open Data en Vluchtelingen werden vragen die onder de samenleving heersten, geduid, werden definities opnieuw gedefinieerd en werd de data presenteerbaar gemaakt in de vorm van artikelen en infographics.