• DisGoveraars

    Maak kennis!

Sanne Schwarte

Begeleiding DisGover Sanne

Informatiemanagement is voor mij de schakel tussen mensen. En die schakel, die wil ik zijn. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik de overheid vereenvoudigen, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ik vind het leuk om partijen bij elkaar te brengen en partijen te laten samenwerken. Wanneer de informatiestromen tussen partijen en van partijen naar burgers, en vice versa, goed verlopen, is mijn doel bereikt. Ik vind het leuk om overheden te overtuigen van het nut en de noodzaak van ICT-ontwikkelingen. Meegaan met de tijd en meegaan met de verandering in de vraag van de burger, dat is de combinatie die werkt! Ik ben voor een gedigitaliseerde, moderne, vraaggerichte en klantvriendelijke overheid.

Werkervaring

Periode

Augustus 2015 - heden

Organisatie

DisGover

Functie

Action Learning Expert

Omschrijving

Als (inhoudelijk) begeleider begeleid ik de trainees op hun opdrachten en/of opleidingsprojecten en voer ik voortgangs- en evaluatiegesprekken met de trainees. Naast mijn rol als (inhoudelijk) begeleider ben ik verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van DisGover. De opleiding is gebaseerd op action learning, leren in de werkelijkheid van alledag.

Periode

Augustus 2015 - mei 2019

Organisatie

Gemeente Weert

Functie

Programmamanager ICT & Informatievoorziening

Omschrijving

Op basis van verschillende onderzoeksrapporten met daarin diverse aanbevelingen op het gebied van de ICT en Informatievoorziening van de gemeente Weert heb ik een plan van aanpak geschreven om uitvoering te kunnen geven aan de aanbevelingen. Het plan richt zich op het neerzetten van een goede I-organisatie, het verbeteren van de digitale dienstverlening en het mogelijk maken van echt ‘Anders Werken’. Het plan is door de Raad geaccordeerd en in de periode 2016-2019 mag ik dit plan uit gaan voeren en draag ik er zorg voor dat de informatievoorziening in Weert op orde komt, is en blijft.

Periode

Januari 2015 - september 2015

Organisatie

Gemeente Den Haag

Functie

Informatiemanager Sociaal Domein

Omschrijving

Om de organisatie de juiste informatie te geven met betrekking tot de prestaties in het sociale domein werd een 3D – Dashboard opgezet. Hiervoor werd informatie verzameld omtrent circa 50 indicatoren die betrekking hebben op bijvoorbeeld budgetuitputtingen, percentages bezwaren op besluiten en levering van huishoudelijke verzorging. Samen met drie collega’s was ik betrokken bij het gehele proces om het 3D – Dashboard functioneel te krijgen. We zorgden voor de data-aanlevering, de berekening van indicatoren, de analyse van de gegevens alsmede het design van het dashboard.

Periode

April 2014 - december 2014

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Functie

Adviseur Zorgbreed Informatiestelsel

Omschrijving

Op 23 oktober 2013 maakte de Minister van VWS bekend werk te gaan maken van de realisatie van het zorgbrede informatiestelsel -een proces dat de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning duurzaam op orde moet krijgen. Dat is het resultaat van PrIO (I en II). Deze ambitie houdt ook in dat het Ministerie van VWS actief gaat sturen op samenhang en op zoek gaat naar de beste kansen. Onder leiding van de CIO van VWS (Ron Roozendaal) werd een Regiebureau Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning opgezet. Mijn rol in het Regiebureau was die van adviseur.

Periode

Februari 2013 - februari 2015

Organisatie

Gemeente Heumen

Functie

Projectleider doorontwikkeling dienstverlening

Omschrijving

Als projectleider doorontwikkeling dienstverlening was mijn taak de dienstverlening bij de gemeente Heumen te verbeteren, centrale opgave hierbij was de overgang naar zaakgericht werken. Om deze opgave te realiseren waren er vier werkgroepen (processen, informatisering, KCC en cultuur/communicatie) die ik begeleidde en aanstuurde, samen werkten we aan een dienstverlenende gemeente. Als projectleider hield ik het overzicht tussen de werkgroepen, stuurde ik op de planning en koppelde ik de voortgang terug naar de programmamanager en gemeentesecretaris.

Periode

Juli 2013 – april 2014

Organisatie

ICTU: Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening

Functie

Projectmedewerker Leren en Verankeren

Omschrijving

Ik heb een digitaal platform ontwikkeld ter bevordering van hergebruik binnen de overheid op het gebied van informatieveiligheid. Om dit platform te vullen heb ik good practices opgehaald bij diverse overheidsorganisaties. Ik coördineerde de ontwikkeling van ondersteunende leerinstrumenten ten behoeve van de informatieveiligheid en hield de planning hiervoor bij. Ook was ik projectleider van de ‘Informatieveiligheids-app’, heb ik de werkgroep ‘Quickscans en risicoanalyses’ geleid, heb ik een ‘Stuurdag Ketens’ georganiseerd en heb ik een verkenning uitgevoerd op het gebied van de drie decentralisaties in het sociaal domein in combinatie met informatieveiligheid.

Opleidingen

Periode

2010 - 2012

Onderwijsinstituut

Universiteit Twente

Studie

Master Public Administration

Periode

2007 - 2011

Onderwijsinstituut

Universiteit Twente

Studie

Bachelor Bestuurskunde

Action Learning Projecten

Project

Zorg 3.0

Rol

Projectlid

Omschrijving

De informatievoorziening in de zorg is een hot item momenteel en met de plannen van de minister om een zorgbreed informatiestelsel te realiseren was het voor DisGover mogelijk de eerste trainees bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te plaatsen. Dit heeft de interesse in de zorg bij meerdere trainees aangewakkerd. Met dit project onderzoeken wij of er meer mogelijke opdrachten voor DisGover in de zorg zouden zijn, waar er behoefte is en/of welke rol een trainee van DisGover hierin kan spelen. We spreken belangrijke stakeholders uit het veld en op basis van meerdere gesprekken adviseren we DisGover wel/niet door te gaan met ‘zorg’.

Project

4D: The Missing Link

Rol

Projectleider

Omschrijving

Het sociaal domein is met de decentralisaties volop in beweging. Op veel plaatsen in Nederland kiezen gemeenten ervoor de eerste lijn te versterken door de inzet van sociale wijkteams. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, onder andere op het gebied van informatievoorziening. Op deze uitdagingen spelen wij in met 4D: The Missing Link. In dit project richten we ons op het in de markt zetten van het concept de ‘DisGover trainee als schakel tussen sociaal wijkteam en gemeente’. Dit concept is reeds beproefd en tot een succes bevonden in de gemeente Zaanstad. Daarnaast bieden we gemeenten ondersteuning in het transitietraject door het uitvoeren van een quickscan processen sociaal domein en het opstellen van een hands-on actieplan Informatievoorziening.

Project

Serious Ambtenaar III

Rol

Projectlid /woordvoering

Omschrijving

Bij Serious Ambtenaar ben ik begonnen in team Logistiek. Dit hield in dat wij zorg droegen voor het inrichten van het crm-systeem waar aanmeldingen van vrijwilligers en opdrachtgevers in terecht kwamen. Ook maakten wij de planningen en bewaarden wij het overzicht. Mijn rol was te zorgen voor afstemming met team Campagne. Later ben ik helemaal richting team Campagne gegaan en ben ik in de ‘woordvoeringsrol’ terecht gekomen. Zo heb ik bij diverse gemeenten presentaties gegeven, heb ik op de Jonge Ambtenaar van het Jaar Verkiezing een prijs mogen overhandigen, heb ik op het podium gestaan op de Big Improvement Day in de Amsterdam RAI en heb ik een interview gegeven voor radio oost. Ook ben ik inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk geweest voor het programma van ons Serious Café op de Overheid&ICT beurs. Het programma bestond uit diverse sprekers uit overheidsland, onder andere: opdrachtgevers/vrijwilligers van Serious Ambtenaar, finalist Jonge Ambtenaar van het Jaar Verkiezing en de gemeentesecretaris van Schiedam.

Project

DisGoveries

Rol

Projectleider

Omschrijving

DisGoveries is verantwoordelijk voor het in de wereld brengen en vermarkten van de innovatieve producten en diensten die de trainees binnen het opleidingsprogramma ontwikkelen. Ik ben verantwoordelijk voor het ontvangen en inwerken van de nieuwe trainees die bij DisGover binnenkomen. Ook ben ik verantwoordelijk voor het aangaan van nieuwe contacten, opbouwen en onderhouden van contacten en nagaan wat de wensen en behoeften zijn van deze contacten zodat DisGoveries, waar mogelijk, hierop kon aansluiten.