• DisGoveraars

    Maak kennis!

Nicolette van der Slot

Het realiseren van concrete verbeteringen in organisaties geeft mij energie. Ik vind het dan ook een enorme uitdaging om bij te dragen aan de digitalisering van de overheid. Het speelveld van klantgerichte dienstverlening en de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ontwikkeling is precies wat de overheid interessant maakt. Digitalisering is een uitdaging die vraagt om goede ICT systemen en nog belangrijker, om nieuwe werkprocessen. Werkprocessen waarin klantgerichtheid, transparantie, samenwerking en kennisdeling centraal staan. Betrokken en enthousiaste medewerkers die plezier hebben in hun werk zijn hierin de sleutel tot succes. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand? Hoe betrek je collega s in het proces? Wat betekenen technologische innovaties zoals Big Data en Blockchain voor de overheid? Hoe communiceer je duidelijk en effectief tijdens veranderingen? Met mijn ondernemende geest, enthousiasme en inlevingsvermogen zet ik mij hier graag voor in!

Werkervaring

Periode

December 2016 - heden

Organisatie

DisGover

Functie

Data Innovatie Expert

Omschrijving

Verantwoordelijk voor de verbinding van innovaties op het gebied van technologie (o.a. big/open data, blockchain) met maatschappelijke vraagstukken en het traineeship van DisGover. Netwerk opbouwen met de overheid en het bedrijfsleven, samenwerkingen starten bijvoorbeeld in de vorm trainee opdrachten en opleidingsprojecten. Projectleider en opdrachtgever van verschillende inhoudelijke projecten (o.a. website DisGover, onderzoek DisGover Politics i.s.m. Binnenlands Bestuur). Inhoudelijke begeleiding trainees op data gestuurd werken.

Periode

Maart 2016 - november 2017

Organisatie

Gemeente Zaanstad

Functie

Informatiemanager

Omschrijving

Verantwoordelijk voor in cocreatie ontwikkelen ‘Datalab’: een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap om maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk op te lossen met behulp van data (betrokken partners o.a. GGD, politie, woningcorporaties, ziekenhuis, netbeheerders, VU, gemeenten in de regio).
– Partners bij elkaar brengen
– Ontwerpen en uitvoeren van oplossingen voor privacy en tooling, maar ook samenwerkingsafspraken over definieren van vraagstukken en oplossingen.
– In kaart brengen van impact van data gestuurd werken op werkprocessen
– Vertaalslag maken: van data naar maatschappelijke impact (hoe wordt je een data bekwame ambtenaar?)

Naast het ontwikkelen van het datalab begeleid ik verschillende data-projecten, waarin ik Zaanstad helpt de vertaalslag te maken van collega’s met maatschappelijke vraagstukken naar data scientisten, gegevensbeheerders, onderzoekers en vice versa. Welke vragen kun je stellen aan data? Hoe interpreteer je data? Hoe vertaal je data naar maatschappelijke vraagstukken? Welke vragen zijn belangrijk om te stellen als je resultaten en voorspellende modellen ziet?

Periode

Juli 2015 - maart 2016

Organisatie

Gemeente Zaanstad

Functie

Junior Informatiemanager

Omschrijving

Ontwikkelen (big/open) data strategie: onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor het werken met data en het ontwerpen en uitvoeren van pilots binnen het Sociaal Domein.

Ontwikkeling online strategie: het in kaart brengen van bestaande digitale voorkant van het Sociaal Domein en adviseren over verbetering hiervan door middel van onderzoek en interviews met inwoners en zorgprofessionals.

Periode

September 2014 – juni 2015

Organisatie

Gemeente Utrecht

Functie

Adviseur Functioneel Beheer

Omschrijving

Het in kaart brengen van werkprocessen van de servicedesk Digitaal Werken, inzichtelijk maken waar knelpunten liggen, het vergroten van efficiëntie en klantgericht denken en werken.

Het opbouwen van beheer van een gemeente breed informatie systeem (Alfresco), beheerprocessen uitwerken en optimaliseren, planning bewaken, verantwoordelijk voor calamiteitenproces.

Opleidingen

Periode

2011 – 2014

Onderwijsinstituut

Vrije Universiteit van Amsterdam

Studie

Master Social Research specialisatie track: Networking and Organizational Renewal

Periode

2012

Onderwijsinstituut

University of Kentucky, USA

Studie

Summer School Advanced Social Network Analysis

Periode

2010 – 2011

Onderwijsinstituut

Turku University, Finland

Studie

Minor International Business and Entrepreneurship

Periode

2008 – 2011

Onderwijsinstituut

Vrije Universiteit, Amsterdam

Studie

Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen

Action Learning Projecten

Project

Let's Go Create

Rol

Projectleider

Omschrijving

Go Create houdt zich bezig met het fenomeen co-creatie. Co-creatie is een samenwerkingsvorm waarbij eigenaarschap tussen verschillende partijen gedeeld wordt en maatschappelijke problemen op een vernieuwende manier worden opgelost. Samen met een aantal pilot gemeenten onderzoeken wij deze nieuwe vorm van werken en proberen wij te komen tot een inspiratieroute voor co-creatie.

Mijn taken zijn o.a. het schrijven van een projectplan, de planning bewaken, samenwerking bevorderen, contact met opdrachtgever houden, aansluiting met bestaande projecten, overzicht bewaken, resultaat faciliteren. Verantwoordelijk voor het eind resultaat van het project.

Project

Holland Zorgt

Rol

Projectleider

Omschrijving

Heel Holland Zorgt is een netwerkinitiatief, ontstaan op de Open Data Estafette Smart Cities in Den Haag. De uitdaging is het in co-creatie ontwikkelen van een toepassing die de mantelzorger bij het verlenen van ouderenzorg ontzorgt. In deze toepassing wordt gebruik gemaakt van open data en dit illustreert daarmee het nut en de noodzaak van open data. Het doel hiervan is om de overheid te stimuleren data te delen om de maatschappij en haar burgers tegemoet te komen in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Mijn taken waren o.a. het schrijven van een projectplan, de planning bewaken, samenwerking bevorderen, relatiemanagement met stakeholders, contact met opdrachtgever houden. Mijn verantwoordelijkheden bedroegen het eindresultaat van het project en de organisatie van de hackathon.

Project

Ambt24

Rol

Teamlid PR

Omschrijving

Ambt24 is een 24 uur durend festival over vakmanschap, voor en door ambtenaren. Gedurende 24 uur konden ambtenaren deelnemen aan verschillende masterclasses, interactieve workshops en inspiratiesessies. Ambt24 vond plaats op 11 en 12 november en is in opdracht van en in samenwerking met A+O fonds Gemeenten tot stand gekomen. Als teamlid PR bedroeg mijn taak het werven van deelnemers.

Project

4D: the Missing Link

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het sociaal domein is met de aankomende decentralisaties volop in beweging. Op veel plaatsen in Nederland kiezen gemeenten ervoor de eerste lijn te versterken door de inzet van sociale wijkteams. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, onder andere op het gebied van informatievoorziening. Op deze uitdagingen spelen wij in met 4D: The Missing Link. In dit project richten we ons op het in de markt zetten van het concept de ‘DisGover trainee als schakel tussen sociaal wijkteam en gemeente’. Dit concept is reeds beproefd en succes bevonden in de gemeente Zaanstad. Daarnaast bieden we gemeenten ondersteuning in het transitietraject door het uitvoeren van een quickscan processen sociaal domein en het opstellen van een hands-on actieplan Informatievoorziening. Mijn taken bedroegen o.a. het vermarkten en doorontwikkelen van het concept en verkoopgesprekken voeren.

Project

DisGoveries

Rol

Projectlid

Omschrijving

DisGoveries is verantwoordelijk voor het in de wereld brengen en vermarkten van de innovatieve producten en diensten die de trainees binnen het opleidingsprogramma iDisGover van DisGover ontwikkelen. Deze ‘DisGoveries’ variëren van apps tot grootschalige evenementen en van real-life games tot inspirerende DisGover on Tour sessies. DisGoveries levert ook op maat. Producten en diensten kunnen worden aangepast op basis van de vraag van de opdrachtgever.

Project

Open Data

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het doel van het project is aantonen dat open data kunnen helpen bij het aanpakken van maatschappelijke kwesties. In het kader hiervan wordt een Open Data Estafette georganiseerd waar verschillende partijen (ondernemers, onderzoekers en ambtenaren) gezamenlijk een maatschappelijk vraagstuk oplossen rondom de thema’s energie, leegstand, dagje strand, ouderenzorg en luchtkwaliteit. Ik was verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van een groep voor een creatieve brainstorm rondom het thema Energie